SPKS zet zich in voor mensen die kanker aan maag of slokdarm hebben (gehad) en hun naasten.
Veel mensen hebben er baat bij om te praten met en informatie te krijgen van mensen die dezelfde diagnose hebben gehad en inmiddels daarvoor behandeld zijn.

De best mogelijke zorg met behoud van een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven

SPKS maakt zich sterk voor de best mogelijke zorg, met behoud van een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven, voor patiënten met maag- of slokdarmkanker.

Dit doet SPKS door:

Voorlichting geven en informatie verstrekken

Het is belangrijk dat iedere patiënt kan beschikken over relevante en betrouwbare informatie en ondersteuning. Met die kennis kan je als patiënt zoveel mogelijk de eigen regie over je leven behouden. Als patiënt krijg je zo inzicht in wat je te wachten staat en welke vragen belangrijk zijn om eigen keuzes te kunnen maken. Er kan gekozen worden voor een behandeling die het beste past bij jou als persoon, bij jouw ziektebeeld en jouw zorgbehoefte. Je kan bewuster kiezen voor een ziekenhuis en een behandeling.
Goed geïnformeerde patiënten zijn beter in staat om samen met de zorgverleners hun keuze te maken voor de best passende behandeling.

Lotgenotencontact

Mensen die hetzelfde hebben meegemaakt met elkaar in contact te brengen.
Het delen van ervaringen draagt bij aan de verbetering van ieders kwaliteit van leven.
SPKS heeft een landelijk netwerk van actieve leden waar patiënten, partners en naasten terecht kunnen voor een luisterend oor en antwoord op vragen.
Je leert beter om te gaan met angst en onzekerheid. Je krijgt tips om de behandeling beter te doorstaan.
Je staat er als patiënt en als partner of naaste niet alleen voor.

Buddy projecten

In samenwerking met een aantal ziekenhuizen worden vrijwilligers van SPKS opgeleid tot buddy’s, die andere patiënten begeleiden in hun ziekteproces.
Een buddy is een (ex-)patiënt die contact houdt met het ziekenhuis, waarin hij zelf is behandeld. Een buddy kan als ervaringsdeskundige andere patiënten tot steun zijn. De begeleiding door een buddy kan, indien gewenst, al direct na de diagnose gestart worden.

Belangenbehartiging

Door de belangen van de lotgenoten te behartigen, draagt SPKS bij aan de verbetering van de kwaliteit van zorg en van leven van mensen die maag- of slokdarmkanker hebben (gehad) en hun naasten.

SPKS behartigt de belangen o.a. door het patiëntperspectief in te brengen bij de ontwikkeling van beleid in de zorg, de maatschappij en onderzoek. Denk hierbij aan kwaliteitscriteria, zorgpaden, richtlijnen en patiëntenwijzers. Maar bijvoorbeeld ook door middel van lobby via NFK (Nederlandse Federatie Kankerpatiëntenorganisaties) voor verzekerde psychosociale zorg of met betrekking tot dure geneesmiddelen. SPKS leest ook mee met wetenschappelijke onderzoeken en brengt hier het patiëntenperspectief in.

De verzoeken aan SPKS om input te leveren vanuit de patiënt zijn de laatste 3 tot 5 jaar in  omvang fors toegenomen. Ook de aard van de verzoeken is de afgelopen jaren veranderd. Steeds vaker is SPKS actief betrokken bij o.a. kennisagenda’s, keuzehulpen, bijscholingen van zorgverleners en zorgpaden.
Ook wordt SPKS regelmatig gevraagd deel te nemen aan de ontwikkelingstrajecten van richtlijnen.

Daarnaast ziet SPKS meer onderwerpen waarin SPKS een duidelijk standpunt in wil nemen. “Wat betekenen de medisch inhoudelijke aspecten, zorgorganisatie en maatschappelijke vraagstukken voor de kwaliteit van zorg en leven gezien vanuit de lotgenoot en zijn naasten?”.

Neem contact met ons op
Back To Top